Niniejszy dokument stanowi regulamin określający zasady, zakres, a także ogólne warunki korzystania przez Wystawców oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Portal Rolnikhandluje.pl prowadzony przez Administratora, usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

 1. Definicje:
  1. Administrator – rozumie się przez to właścicieli Portalu Rolnikhandluje.pl, którymi są Rafał Foryś będący osobą fizyczną oraz Marcin Sałacki, również będący osobą fizyczną. Administratorzy są również administratorami danych na w/w portalu.
  2. Hasło – oznacza unikalny ciąg znaków składający się z liter, cyfr lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Portalu Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia i uwierzytlenienia dostępu do Konta Klienta w Portalu Internetowym.
  3. Konsument - oznacza każdego kto za pośrednictwem portalu odnajdzie towar i skontaktuje się z jego wystawacą w celu jego nabycia.
  4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Wystawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
  5. Odwiedzający – każdy użytkownik platformy, który korzysta z niej w celu znalezienia pożądanej oferty lub Wystawcy. Odwiedzający może stać się Konsumentem w razie nawiązania kontaktu z Wystawcą .
  6. Produkt – towary prezentowane na Portalu Rolnikhandluje.
  7. Profil – panel Wystawcy zawierający dane, zdjęcia, wpisy oraz wszelkie treści prezentowane przez Wystawcę dobrowolnie na Portalu Rolnikhandluje, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy.
  8. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  9. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Portalu Rolnikhandluje, spis warunków, jakim muszą się podporządkować Wystawcy i Użytkownicy. Zarejestrowanie i późniejsze logowanie się do Portalu Rolnikhandluje jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  10. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Portalu Internetowego.
  11. Strona Internetowa Portalu – oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator prowadzi Portal Internetowy, działający w domenie www.rolnikhandluje.pl
  12. Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Wystawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Portalu.
  13. Użytkownik – rozumie się przez to osobę fizyczną, która korzysta z Portalu Rolnikhandluje oraz ma możliwość przeglądania Profili Wystawców, korzystania z wyszukiwarki Produktów i Wystawców oraz innych treści, które Administrator udostępnia Użytkownikom.
  14. Wystawca – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, który utworzy i zarejestruje konto w Portalu Rolnikhandluje.pl.
 2. Postanowienia ogólne i warunki korzystania z Portalu Rolnikhandluje.pl:
  1. Platforma nie jest prowadzona w celach zarobkowych ani w celu uzyskiwania jakiejkolwiek korzyści majątkowej czy też innych korzyści mogących wynikać z charakteru prowadzenia platformy. Wszelkie usługi oferowane wystawcom i innym użytkownikom platformy są im udostępniane nieodpłatnie.
  2. Wszelkie prawa do portalu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Platformy (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Platformy w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Wystawcy wyrażoną na piśmie.
  3. Właściciel i administrator portal dołoży starań, aby korzystanie z Platformy Internetowej www.rolnikhandluje.pl było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to jedna z przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Opera, Safari z aktualizacją dokonaną nie wcześniej niż 04.2019 roku , z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
  4. Platforma stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Platformy, zapisywane są przez serwer administratora platformy na dysku twardym urządzenia końcowego użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Platformy na urządzeniach końcowych użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Platformy.
  5. W celu złożenia konta Wystawcy na Platformie Internetowej rolnikhandluje.pl wymagane jest posiadanie przez Wystawcę aktywnego konta poczty elektronicznej.
  6. Zakazane jest dostarczanie i udostępnianie przez Wystawcę treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Wystawcę Platformy Internetowej, Strony Internetowej Platformy lub usług nieodpłatnych świadczonych za jej pośrednictwem, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
  7. Wystawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Właściciel portalu nigdy nie zwraca się do Wystawcy z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
  8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Platformy Internetowej w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Właściciela Platformy.
 3. Rejestracja
  1. W celu utworzenia Konta Wystawcy, Wystawca obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
  2. Rejestracja jest konieczna do wystawiania ofert w Platformie Internetowej.
  3. W celu Rejestracji, Wystawca powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Platforomy i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Administratora Platformy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Wystawca ustala indywidualne Hasło.
  4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Wystawca ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
  5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Wystawca otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Administratora Platfromy. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną nieodpłatnej usługi Prowadzenia Konta Klienta, zaś Wystawca uzyskuje możliwość dostępu do Konta Wystawcy i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
 4. Podmioty uprawnione do rejestracji na Platformie Internetowej www.rolnikhandluje.pl
  1. Podmiotem uprawnionym do rejestracji na Platformie Internetowej rolnikhandluje.pl oraz uzyskanie konta Wystawcy jest podmiot, który jest producentem rolnym prowadzącym:
   • sprzedaż bezpośrednią, w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. z 2019 r. poz. 824, z późn. zm.),
   • rolniczy handel detaliczny, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.),
   • dostawy bezpośrednie, o których mowa w art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2007 r. w sprawie dostaw bezpośrednich środków spożywczych (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 774),
   • sprzedaż marginalną, lokalną i ograniczoną, o której mowa art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2019r. poz. 824, z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (Dz. U. z 2016 r. poz. 451);
 5. Rękojmia
  1. Rękojmia ustanowiona postanowieniami niniejszego Regulaminu ma wartość wyłącznie informacyjną i może służyć zarówno Wystawcy jak i Konsumentowi w celu polubownego rozwiązania ewentualnych sporów. Wszelkie roszczenia dotyczące towarów wystawianych za pośrednictwem portalu rolnikhandluje.pl odnoszą się do ewentualnej umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Wystawcą, a Konsumentem, której zawarcia nie umożliwia w/w platforma. Umowa kupna-sprzedaży zawierana pomiędzy Wystawcą, a Konsumentem ma miejsce poza platformą jedynie i maksymalnie w oparciu o ogłoszenia wystawiane przez Wystawcę, o ile ten potwierdzi w trakcie zawierania umowy z Konsumentem, poza platformą, że oferta handlowa skierowana do Konsumkenta ma treść tożsamą z ogłoszeniem umieszczonym na platformie.
  2. Wystawca zapewnia dostawę lub wydanie, w razie odbioru osobistego, Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Wystawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, za wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Właściciel portalu, podobnie jak Administrator portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane na nim przez wystawców ani za nieprawdziwe informacje umieszczane w ich ofertach. Konsument ma prawo rościć od Wystawcy dostarczenia towaru zgodnego z opisem zawartym w ogłoszeniu, o ile na tej podstawie (zgodnie z punktem 1, rozdział 6 niniejszego regulaminu) zostanie zawarta umowa kupna-sprzedaży pomiędzy Wystawcą, a Konsumentem.
  4. Ogłoszenia zamieszczane na platformie rolnikhandluje.pl nie stanowią ofert handlowych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
  5. Jeżeli Towar ma wadę, której nie obejmowały ustalenia umowy kupna-srzedaży lub jeśli towar nie odpowiada towarowi, na który Konsument złożył u Wystawcy zamówienie na podstawie ogłoszenia, które po ustaleniach z Wystawcą stało się ofertą handlową, Konsument może:
   • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od zakupu, chyba że Wystawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie w sposób akceptowalny przez Konsumenta. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Wystawcę albo Wystawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Wystawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
   • żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Wystawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Wystawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową kupna-sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Wystawca.
 6. Usługi nieodpłatne
  1. Właściciel portalu świadczy na rzecz Konsumentów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
   1. Właściciel portalu świadczy na rzecz Konsumentów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
    • Formularz kontaktowy;
    • Newsletter;
    • Prowadzenie Konta Klienta;
    • Zamieszczanie opinii.
  2. Usługi wskazane w rozdziale 6. ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
  3. Właściciel portalu zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Wystawców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Platformy wiadomości do Właściciela Platformy.
  5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Właściciela portalu.
  6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Wystawca oraz Odwiedzający, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora na Stronie Internetowej Platformy. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Wystawca lub Odwiedzający otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez użytkownika zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Administratora, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych usługach w ofercie Platformy, a także nowych towarów w ogłoszeniach Wystawców. Newsletter przesyłany jest przez Administratora do wszystkich użytkowników, którzy dokonali subskrypcji Newsletter'a za pośrednictwem w/w formularza.
  8. Każdy Newsletter kierowany do danych użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  9. Wystawca i Odwiedzający może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem aktywacji odpowiedniego pola w Koncie Wystawcy.
  10. Usługa Prowadzenie Konta Wystawcy dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Wystawcy dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Platformy, umożliwiającego Wystawcy modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też historii głoszeń, zapytań i komentarzy z nimi związanych.
  11. Wystawca, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Wystawcy przez Administratora portalu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Wystawcy przez Administratora, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
  12. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu przez Administratora, Odwiedzającym Konto Wystawcy publikacji na Stronie Internetowej Platformy indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących w szczególności Towarów oferowanych przez Wystawcę.
  13. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Odwiedzającego na Stronie Internetowej Platfromy.
  14. Administrator portalu jest uprawniony do zablokowania Wystawcy dostępu do Konta Wystawcy i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Wystawcę na szkodę Właściciela lub innych Wystawców, Odwiedzających i Konsumentów, naruszenia przez Wystawcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Wystawcy i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Wystawcę zabezpieczeń Strony Internetowej Platformy lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Wystawcy i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Wystawcy i usług nieodpłatnych. Administrator zawiadamia Wystawcę o zablokowaniu dostępu do Konta Wystawcy i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Wystawcę w formularzu rejestracyjnym.
  15. Administrator portalu jest uprawniony do blokowania możliwości wystawiania opinii i usuwania opinii wystawionych przez Odwiedzających, jeśli te naruszają dobra osobiste Wystawcy lub innych Wystawców, Konsumentów, Odwiedzających lub Właściciela portalu lub gdy naruszają przepisy obowiązującego prawa, a także na wniosek Wystawcy po jego rozpatrzeniu i ustaleniu, że dana opinia jest krzywdząca lub niezgodna z prawdą.
 7. Odpowiedzialność Wystawcy za zamieszczane treści.
  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Wystawca dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Właściciela ani Administratora portalu i nie powinny być utożsamiane z ich działalnością. Administrator nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
  2. Wystawca oświadcza, że:
   • jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
   • umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w rozdziale 6 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
   • wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Wystawców, Właściciela portalu, Administratora portalu oraz Odwiedzających, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
   • wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Wystawca nie jest uprawniony do:
   • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w rozdziale 6 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
   • zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w rozdziale 6 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym, jeżeli te nie dotyczą oferowanych wyłącznie przez niego Towarów.
  4. Administrator platformy ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu wyłącznie w sytuacji, gdy treści te nie zostaną usunięte z portalu w ciągu 14 dni od otrzymania powiadomienia, o ile roszczenie dotyczące tych treści jest zasadne.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Wystawców w ramach korzystania z usług, o których mowa w rozdziale 6 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
   • zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
   • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
   • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
   • pozostawać w sprzeczności z interesem Właściciela Platformy;
   • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z rozdziałem 8 Regulaminu, Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Wystawców w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w rozdziale 6 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Administrator nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Wystawca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Administratora umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Platformy.
 8. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw.
  1. W przypadku, gdy Odwiedzający, Wystawca lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Platformy narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Administratora o potencjalnym naruszeniu.
  2. Administrator powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Platformy, treści będących przyczyną naruszenia.
 9. Ochrona danych osobowych.
  1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
 10. Rozwiązanie umowy o świadczeniu nieodpłatnych usług
  1. Zarówno Wystawca, jak i Właściciel portalu mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Wystawca, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Administratora portalu stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Administratorowi lub Właścicielowi z oświadczeniem woli Klienta.
  3. Właściciel portalu wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Wystawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Wystawcę podczas Rejestracji.
 11. Postanowienia końcowe
  1. Właściciel portalu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczeniu usług nieodpłatnych, zaś w przypadku umów zawieranych z Wystawcami będącymi Przedsiębiorcami, Właściciel ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Wystawcę będącego Przedsiębiorcą.
  2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Platformy.
  3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczeniu usług niedopłatnych, pomiędzy Wystawcą, a Właścicielem portalu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
  4. Administrator informuje Odwiedzającego będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Administrator informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
  5. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Administratora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu skorzystania z niedopłatnej usługi umieszczenia ogłoszeń przez Wystawcę. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Platformy. Administrator poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Wystawca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami rozdziału 10 Regulaminu.
  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8.05.2020 r.